söndag 24 januari 2010

Som jag ser det!Det här är den första av några artiklar som jag petat med en längre tid. Jag har följt det så kallade Svanstedtmålet långt innan det blev ett mål. Faktiskt ändå sedan Kalla fakta sände sitt program om travsporten i månadsskiftet november och december 2008.

Det är nu mer än ett år sedan och det har skrivits kilometervis med texter om vad som kan ha hänt på Bjertorp som Åke Svanstedts träningsanläggning heter.

En del har haft låg kvalitet, vissa texter har innehållit rena lögner, gissningar eller grova överdrifter. De värsta påhoppen på Svanstedt har gällt bl a privata förhållanden och det finns i stort sett inget svenskt media som inte tagit upp fallet från en eller annan vinkel under det gångna året.

Men det har också gjorts mer eller mindre tappra försök att verkligen förstå vad som hänt på Bjertorp.

Många har debatterat frågan i olika travforum på nätet och debattens vågor har stundtals gått höga.

Det ska villigt sägas att historien så som den kommit att utvecklas innehåller en rad komplicerade aspekter.

För det första inträffade händelserna för ett antal år sedan. Det innebär att de inblandade har svårt att minnas och att risken för så kallade falska minnen ökar. Ett falskt minne är inte en lögn utan något man minns men som inte har inträffat eller inträffat på ett annat sätt.

För det andra har media själv blivit sitt eget bevis i detta mål eftersom medias intresse påverkade flera av de inblandade att agera snarare än att de inblandade kom på att de skulle berätta eller anmäla saken.

För det tredje är det en polariserad historia där två sidor säger helt olika saker. Ett stort antal vittnen har sagt att de aldrig sett elpåfösare på Bjertorp medan lika många säger att de antingen sett märkliga utrustningar och reaktioner på hästar eller direkt bevittnat hantering av grisfösare.

För det fjärde är hela utredningen från början till slut med efterföljande åtal och och domstolsförhandling ett praktexempel på hur illa det är ställt med svenskt rättsväsende. Det har inget specifik med detta mål utan är ett tydligt exempel på hur minskade resurser, rationaliserar och bristande kompetens tillsammans skapar ett rättsligt gungfly där rättssystemet inte klarar av att utreda det som går att utreda för att minska risken för en felaktig dom utan istället spacklar över luckorna och använder förstärkande ordval för att legitimera slutsatser som rimligtvis inte kan ha gjorts.

För det femte finns det ett antal formella frågor som i viss mån ansluter till den fjärde punkten men gäller direkta rättsliga, laggrundade frågor och som gör att jag kommer att anlämna en formell anmälan i den kommande veckan till Justitieombudsmannen(JO) för att få utrett dels om hur delar av förundersökningen skötts av polisen och åklagaren och ifall deras hantering stått i strid med svensk lagstiftning och praxis. Det gäller handhavandet av polisförhören med Therese Blomqvist och Erik Fredriksson samt polisens och åklagarens hantering av dessa. Det gäller vidare åklagarens beslut att undanhålla de utredningar och material som STC lämnat till polisen från förundersökningen. Vidare i denna del frågan om vad som hände med det förhör som ska ha hållit med Peter Forssberg av polisen och där Forssberg rekapitulerar den inspektion som gjordes på Bjertorp den 8 november 2004.

Jag vill också ha klarlagt om rättens ordförande har något speciellt ansvar i sin roll för att tydliggöra vad som förevarit i målet om varken åklagare eller advokater tar upp ett väsentligt förhållande. Jag anser att rättens ordförande borde tagit upp det faktum att travtränaren Hans G Eriksson under förhör i tingsrätten fler än tio gånger påstår att “vi” skulle ha sett hur en av de åtalade skulle ha haft en grisfösare under träning. Jag ifrågasätter inte advokaterna eftersom dessas agerande faller utanför JO men jag ifrågasätter rättens ordförande som inte reagerade på dessa upprepade och för målets utgång väsentliga uppgifter. Om fler än Hans G Eriksson var närvarande under ett stort antal gånger borde Hans G Eriksson tillfrågats vilka dessa människor var. Varför har inte dessa gett sig till känna ifall de existerar? Detta är speciellt viktigt eftersom domen tillmäter Eriksson trovärdighet och lägger hans iakttagelser som grund för domen och är stöd för Elin Strinnlunds vittnesmål.

I domen drar vidare rätten en slutsats rörande vittnet Hans G Erikssons iakttagelser rörande hästen Tag The Devil. Efter att Eriksson ändrat hela sin berättelse från förundersökningen slår Domstolen fast att Eriksson drog slutsatsen att hästen Tag The Devil hade utsatts för ström:

”Hans Erikssons uppgifter har varit måttfulla och inte överdrivna på något sätt. Hans
Eriksson har bestämt hävdat att han till polisen inte sagt att han sett att Åke
Svanstedt använt elpåfösare mot hästen Tag the Devil och att polisen måste ha
missuppfattat honom. Hans Eriksson har vid tingsrätten uppgivit att hästens skötare
sagt att hästen svarat bra på grillningen och att han då dragit slutsatsen att hästen
utsatts för användning av elpåfösare. Tingsrätten finner att Hans Eriksson lämnat en
godtagbar förklaring till de avvikande uppgifterna. Det har framförts från försvaret
att Hans Eriksson lämnat oriktiga uppgifter dels angående vad Anette Steenberg
sagt till honom, dels angående anledningen till att han inte längre hyr stall av Åke
Svanstedt. Tingsrätten har uppfattat att Hans Eriksson inte varit säker på att den
danska kvinnliga hästskötaren som uppsökt honom i stallet varit Anette Steenberg.
Med hänsyn till att det i målet hörts tre danska kvinnliga hästskötare, som samtliga
arbetat hos Åke Svanstedt, finner tingsrätten att det finns utrymme för att Hans
Eriksson kan ha misstagit sig på namnet. Det förhållandet att Hans Eriksson och
Anette Steenberg lämnat olika uppgifter ger därför inte anledning anta att någon av
dem talat osanning. Att Hans Eriksson och Åke Svanstedt har olika uppfattningar
om varför Hans Eriksson inte längre hyr stall av Åke Svanstedt är enligt tingsrättens
uppfattning inte anmärkningsvärt. Tingsrätten anser med hänsyn till det sagda och
till vad som i övrigt framkommit ingen anledning att ifrågasätta Hans Erikssons
vittnesmål. Hans Erikssons uppgifter ska därför ligga till grund för bedömningen.”

(Ur Tingsrättens Dom den 22 december 2009)

Problemet med ovanstående är Eriksson aldrig sagt att Åke skulle använt grisfösare mot Tag The Devil. Det står inte i förundersökningen och det säger han inte i rätten heller. Fel alltså. Sedan rörande Anette Steenberg. Han skulle ha förväxlat danska efter som de var tre stycken danskor. Ingen har frågat danskorna Line eller Tina Voss Nielsen ifall de varit hos Eriksson och gråtit om att det användes grisfösare.

Dessa två slutar dessutom under den här tiden. Vidare jobbar Anette hos Åke från 2002 och framåt. Eriksson fanns på gården från slutet av 80-talet och var där när Åke flyttade ner från Bergsåker 2002. Eriksson slutade hyra av Åke 2007. Under hela den tiden passerade han dagligen Anette som jobbade där. Dessutom jobbade Anette hos Eriksson i tre veckor enligt förundersökningen innan Åke flyttade ner. Erikssons passade också Anettes hund då hon var på tävlingar. Det är uteslutet att Eriksson skulle tagit fel på danska.

Men när tingsrätten påstår att Eriksson drog slutsatsen “svarat bra på grillningen och att han då dragit slutsatsen att hästen utsatts för användning av elpåfösare.”, så är det inte bára en övertolkning som tingsrätten gör utan en ren lögn. I tingsrätten säger Erikssoni i sin andra version inte alls att han drog den slutsatsen.

”För då körde jag deras hästbuss hem från Solvalla och då sa hästens skötare att han hade svarat bra på grillningen och egentligen är ju inte det att jag har sett att den använde ström och vad grillning innebär har jag ingen koll på heller. Det kan man ju bara gissa sig till.”

Den första versionen i förundersökningen handlade inte om att Åke skulle ha använt grisfösare, tvärtom, utan det handlar att Eriksson påstår sig har sett det hela från sitt stall. Istället säger han så här i förundersökningen:

”Första gången han såg den användas var mot en häst som hette "Tag the Devil". Detta var för ca 4-5 år sedan, tror Eriksson.Det var strax innan ett lopp kördes på Solvalla som heter Sweden Cup och där "Tag the Devil" vann. (vid kontroll framkom att "Tag the Devil" vann Sweden Cup på Solvalla 2003, förhörsledarens anm.)”

Här är hela historien ändrad. I förundersökningen sker det före loppet och Eriksson ser det hela. I rätten såg han inget och fick höra lite skvaller som han inte drar någonsluts av enligt sin egen utsaga. Det gör dock tingsrätten i domen och min fråga till JO är ifall tingrätter har rätt att dra sådana slutsatser av vittnesmål och ifall det var korrekt i detta fall.

I förundersökningen nämner Eriksson inte dessa tillfällen men väl andra där hans personal skulle gjort iakttagelser. Vidare nämner han en person Johan Fredriksson som kan antas vara släkt med Erik Fredriksson ett annat vittne. Denne skulle cyklat alternativt åkt bil med grisfösare till den rakbana där de skötaren Carl Johan Jepson skulle använt el mot hästarna “I princip varje onsdag”.

Ingen. Var sig polisen eller åklagaren har försökt utreda vilka dessa människor, uppenbara vittnen är. Existerar de och har de samma uppfattning som Eriksson om det han annars sett helt själv och i andra fall ändrat sig om ifrån polisförhör. De som ska ha varit med Eriksson styrker eller försvagar Erikssons vittnesmål. De borde hörts långt tidigare och frågan om någon kunnat styrka Erikssons uppgifter som är talrika borde ställts någon gång i detta omfattande och rimligen för staten kostsamma mål.

Jag har valt att skriva ut de förhör som jag anser mest relevanta för domen i Svanstedtmålet. Det finns andra förhör som kastar ljus över saken på ett annat sätt men när det gäller vad tingsrätten ansett ligger till grund för domen och påföljden så anser jag att förhören med sommarvikarien och skötaren Elin Strinnlund, skötaren Erik Fredriksson, proffstränaren Hans G Eriksson som bodde på gården och hyrde stall av Svanstedt samt överveterinär Peter Forssberg som är chef för STC:s veterinäravdelning och var den som dels deltog i den razzia som genomfördes den 8 november 2004 och dels vittnat om övrigt förekomst av anmälningar samt i frågan om betingning av travhästar genom elektricitet.

Utöver dessa utskrifter som jag tyckt vara väsentliga för att de som följt fallet själva ska kunna bilda sig en uppfattning om vad vittnen sagt, har jag genomlyssnat en rad andra relevanta delar av rättegången. Nedan kommer jag att gå igenom de uppenbara problem som jag ser med de olika vittnesmålen och vad förundersökning och senare åklagaren och till sist rätten, advokaterna och domstolen kommit fram till.

Jag tar inte ställning i sakfrågan. Utfallet i domstolen visar däremot tydligt att målet vilar på mycket bräcklig grund. Jag har svårt att se att de förhållanden jag belyser nedan skulle minska tveksamheten. I någon mindre fråga men inte på det hela taget.

Det finns alltför många förhållande och fakta som hanterats illa av polis, åklagare samt domstolen och i viss mån av advokaterna. Mer om detta i nästa postning som handlar om de aktuella händelserna.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har dragit slutsatsen att hela åtalet vilar på osaklig grund av andra orsaker än du, men dina påpekande gör ju inte det sämre och vi har ju inget rättssamhälle kan konstateras.
Min grund för att åtalet är felaktigt utgår från vittnens beskrivningar av "hästar med flykbeteende(inte reglerbar), hästar i galopp och sparkgjord" kontra att Svanstedt aldrig(åtminstone nästan) har den typen av utrustning på sina hästar. Jag har tittat på bilder från träningar och tävlingar och inte sett detta.
Hästar är ju ett flyktdjur som "slår" i trängt läge. Grisfösning utlöser bägge dessa reaktioner och det är ju knappast till glädje på en travoval, galopp kontra bakutspark. Om man betänker när man har elstängsel så går hästen i det en eller ett par gånger, håller du en tråd framför en sådan häst backar den och går där ifrån, vill inte längre vara med. Nu till min fråga i det hela: Hur i helvete kan man upprepade gånger, en gång i veckan ge hästen en stöt i baken, den utselas på ett speciellt vis, den skall upp på träningsbanan, det är alltid Jepsson som kör utan att hästens egen vilja gör sig påmind. Den har ju tillräckligt gott minne för att begripa att nu vankas det "stör i häcken" och skulle troligen totalvägra och lägga sig ned i stallgången apatiskt och inte gå dit. De fall av grisfösning jag hört talas om från säker källa, slutet av sextiotalet fick samma effekt som Åke lyckades framkalla:Förstörd vagn och aldrig mer till start. Om nu Svanstedt använt grisfös skulle mångden "trasiga hästar" från Bjertorp varit rätt stor och det finns ju ingen sådan beskrivning. Det är det inom travet så vanliga "Staketsnacket" som fått ligga till grund för åtalet. Det ryktas av många misslyckade spelare om osynlig doping och grisfösning så fort att "den de inte spelade på har stalllform".
Men jag uppskattar verkligen ditt grävande i den här affären.
MVH
Roger

Stefan Hagberg sa...

Till Roger: Hej! Tack för värdefulla synpunkter. Kolla gärna på när Silbersky frågar Forssberg om händelserna på Bergsåker i förhöret härintill. Det var väl amatörtränaren Kurt Renström som provade för femton år sedan. Om nu Svanstedt till äventyrs rehabiliterats från sina erfarenheter runt 1980 så fick han väl en påminnelse. Anledningen till att Sportchefen på Bergsåker kunde lubba ut och hämta grisfösaren på banan var att hästen just slagit bakut och skickat grisfösaren all världens väg. Det var vid den tiden dessutom Åke Svanstedts hemmabana så det kan han inte ha missat.

Svanstedt tränade för det mest hästarna i långvagn hemma på Bjertorp. Det beskriver han i rätten. Min undran är varför behövdes då slaggjord, vilket sedan inte användes i kort sulky i värmning och lopp. Det visar Mellanders bilder från denna period som gås igenom. T o m någon häst som hade käk så var den uppknäppt i värmningen.

Det fanns slaggjord på Bjertorp enligt Åke. Den användes ibland när någon ny häst kom i träning och förre tränaren varnat att den kunde sparka inte annars. Då gick hästen med den utrustningen till dess den kunde gå utan.

När det gäller uppläggen sedan så verkar de mer än lovligt amtörmässiga. Ingen frågar t ex hur den så kallade betingningen skulle ske mera i detalj.

Om Åke nu skulle använt metoden så var ju både Quack Pot, Tag The Devil, T B Winner och Zocker Wadd miljonhästar. Skulle han låtit dessa vid den tiden drygt 20 åringa skötare prova sig fram med dessa hästar och en grisfösare. Det har jag svårt att få ihop.

Svanstedt visst när han köpte Bjertorp vad som hänt när han var ung och vad som hänt med Kurt Renström. Det skulle förutom att en stor del av hästägarna och säkert Bender skulle lämnat honom úppskattningsvis minst tio miljoner att bli avstängd ett antal månader. Dessutom skulle hans rykte som travtränare för evigt sammankopplas med grisfösare.

Att Svanstedts försteman Glenn Persson skulle tagit på sig ansvaret och ta regi av skötaren Erik Fredriksson när dennes häst Icing Laday skulle strömmas på uppmaning av skötaren Jepson våren 2005 finns inte ens på kartan i mitt huvud.

Speciellt efter det besök som STC gjorde den 8 november 2008 och som jag fått bekräftat genomfördes då cirka tre veckor efter att Eriksson pladdrat om Åkes reklam ELON i kanal 75.

Dessutom berättade Forssberg för Åke att det kommit in tre
anonyma anmälningar, vilket jag antar att också Persson visste.

Utöver detta berättade Forssberg(se förhör med denne)vad som skulle hända ifall det kom fram att grisfösare använts. Enligt Forssberg skulle han ha tydliggjort att STC i så fall skulle lämna Åke till "vargarna" och att han inte längre skulle vara välkommen i sporten.

Sen skulle alltså detta ha fortsatt enligt Eriksson och Fredriksson.

Åke må vara envis och lite sturig när folk sticker en mikrofon i nian på honom. Men dum i huvudet är han knappast.

Det är mycket troligare att det här handlar om vad du tar upp.

Anonym sa...

det jag tycker ni skulle fundera på är om åke lärde sig ngt för 30 år sedan när han fick gå hem efter hästen som han provade grisfösare på,jo att binda svansen ,sätt på slagrem och ett helstängt med kort käk.

Anonym sa...

Hej igen Stefan!!!

Det märkliga är ju att STC:s egen veterinär inte har mer koll på hästars agerande, han kanske vet om han utfrågas men advokaterna gjorde det ju inte. Om man ser det ur spelsäkerhetssynpunkt som också det är en hjärteangelägenhet för ATG, det är ju längs staketet på våra travovaler denna typ av spekulationer uppkommer, det finns i stallarna också men jag har aldrig hört av någon som hållt på med hästar att metoden fungerar. K-G Holgersson sade det visserligen i en tidningsinterju, det var ju förstås vinklat men det anmärrkningsvärda var "har hört att det fungerar på vissa hästar" men jag har aldrig provat själv. Så ser de flesta "lyckade grisfösningarna" ut, har hört men inget sett eller kan inte specificera på vilken. Ett viktigt argument mot att det funkar på vissa hästar är ju: Hur skiljer man ut dem så man inte förstör ett ickefungerande exemplar?
Min erfarenhet av el och djur är ju via lantbruk men jag bor ju också i sådan miljö. PÅ våren har man el på tråden någon vecka sedan kan man stänga av elen på stängslen då är djuren betingade. Jag brukade göra så för sommargästerna hade en hund som i jakten på en boll blev "betingad" av stängslet samtidigt som matte skrek hundens namn, det lutade mot namnbyte på stackarn innan skräcken gick ur. Ser djur får stängselel några gånger varje år och reaktionerna är våldsamma och sitter i, men tydligen inte på Åke Svanstedts hästar, det är det märkliga i dessa beskrivningar. Personligen tror jag att konflikterna mellan Åke, personalen och Hans G Eriksson samt att han började få stora framgångar som är det avgörande i frågan.
Du verkar ju minnesgod, Bo William Takter råkade ju ut för samma anklagelser och ett av agumenten som jag kommer ihåg användes för att visa på oegentligheter var hästen Lolly Girl, hon kom från Sven-Erik Landin i Gävle och hade snabbjobbats av Takter i 1.16 tempo(?). Det relativt höga farten togs som intäkt fusk8Grisfösning). Men det hade varit V65 på Gävle och då uttalade sig Lolly Girls gamle tränare om denna träningstid ungefär så här: Det var aldrig någon som tyckte det var snabbt är jag körde 1.15 med henne men nu utmålas hon som vinnare för hon fått en bättre tränare?, men det är i tävling hon inte fungerar! Lolly Girl vann inte trots att hon skrivits upp av tidningarna och jag tittade på hennes avkommor och dom hade ärvt moderns "Löpskalle".
Det är ju sådan här saker man sett och hört i travvärlden sedan jag fick intresset i tidigt sjuttiotal, "Staketsnack" och jag har bara blivit mer och mer skeptisk till den "goda publiken" för mmänniskor som Åke Svanstedt jobbar ju inte dygnet runt om han innte hade ett genuint intresse för hästr och en god blick för sporten. Det är ju slutligen så att det bara är friska, välmående hästar som presterar, se Gidde Palemas lopp när han pressar Revenue i Elitloppsfinalen inte är det ett osäkert "elat" djur som visar framfötterna där. Men får man tro vittnena mot Åke så har hans hästar en tendens att fungera som SJ:s lok på elkarft.
MVH
Roger

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: Hej ! Fundera gör vi alla. Du kan ju titta vad Forssberg säger om samtalet med Åke den 8 november 2004 som genomfördes vid en razzia som framtvingats av tre anonyma brev som sänts in till STC.

Sen kan du ju fundera över hur troligt det är att Persson och Jepson skulle grisfösa Icing Laday åt lärling Erik fyra månader senare.

Det framkom också att hästarna kördes i långvagn under träning, kort sulky i värmning och tävling.

Var inte det lite korkat att först köra hösten i långvagn med slaggjord, käk och helstängt, uppbunden svans mm och sedan strippa hästen i lopp och värma i kort sulky. Nägra funderingar kring det eller varför Eriksson kunde blivit rik på helstängda huvudlag i lopp.Det var ju så att flera av de föreslagna hästarna inte alls hade helstängt i lopp, vissa hade olika utrustning, en del öppen käk i värmning och dessutom finns det ingen systematisk genomgång av vad alla hästarna hade i träning eller lopp.

Men du vet det. Du kanske kan skriva och berätta var på Bjertorp du själv tillbringade all denna observationstid.

Till Roger: Hej igen. Ja, Forssberg spinner loss i slutet.

Problemet är att det han säger är orefererat. Det saknas källor. Det var samma med Bech Friis expertvittnesmål. En massa citat till olika undersökningar i förundersökningen som smälte ihop till en ponnystudie som gällde hoppning i USA runt 198o.

Det finns inga svenska eller europeiska studier. När Forssberg talar oma att det går att styra djur med el så har han förväxlat råttor med hästar.

Att de aktar sig för stängslet efter kontakt är inte samma sak som det travar fortare och vinner 700 från mål.

Om det bara var el som gällde så varför backade de inte in hästarna i elstängslet och hojtade lite.

Hela upplägget som Erik m fl skulle haf praktiserat verkar som det återgivits verkar minst av allt vetenskapligt. Det är ungefär som det viktigaste var att få i hästarna ström, inte själva betingningen.

Annars kan jag bara hålla med.

Anonym sa...

Hej Stefan!

Det var skräcken för strömmen jag tänkte på när jag nämde elstängsel. Vi skulle ju kunna spinna idare på hästar som upplevt något som "betingar" i bemärklsen att det lever kvar i hästen. Det händer u att när travare körs på skogsvägar att en älg kommer upp framför dom på skogskörvägen, dessa hästar brukar ju minnas denna händelse långt efteråt och saktar in när de återkommer till den platsen. Hästar som blivit ordentligt skrämda på en plats vill ju inte gärna återvända dit, det är själva poängen. Att då på kvällstid varje onsdag köra eljobb som bevisligen måste sätta sina spår hos hästen och den följer lika godvilligt dit varje gång? Jag tvivlar starkt på det.
Betigningen av hopphästar kanske kan lyckas, det har ju också förekomit taggtråd och annat vasst på bommarna för detta men det borde även bli ett antal hästar som vägrar närma sig hindret om man sätter metoden i system och då har man vunnit lite men samtidigt förlorat mycket.
Jag har ju svårt att tro att Karl-Erik Bender m.fl. hästägare skulle riskera sina dyrgripar för detta träningssätt, betänk att det är hästägare som försvarar Svanstedt.
Jag tycker ju hela det där snacket om att hästen skulle enbart koppla samman smackande, skrik, urryckta tussar och uppryckt norsk med fartökning faller på att hästen måste begripa att den skall öka fart, den lär sig det hemma på Bjertorp och lyckas rent intellektuellt ta med sig kunskapen till en ny situation och använda den, sådant kräver ju en viss asociationsförmåga och den har nog inget djur.
MVH
Roger

Anonym sa...

Hej Stefan
Det var en sak jag glömde, i sina vittnesmål var det ju flera tränare som nämnde att hästen skulle bli bakrädd av Grisfösning vilket jag också är övertygad om. Om man betänker att "elbetigningen" skulle kopplas samman med ett speedryck av hästen, l.o.s. 700 meter kvar och signalen är en vissling. Man sitter helt oskyddad på perfekt sparkavstånd till hästen i tävlingssulkyn, man klämmer i med visslingen, genom hästens hjärna sänds då signalen "El i Baken" och den kommer troligtvis att slå bakut och jag tror inte Åke Svanstedt har så dålig självbevarelsedrift att han skulle vilja köra en sådan häst i tävling.
MVH
Roger

Stefan Hagberg sa...

Till Roger: Hej! Det ligger mycket i vad du skriver. Av HGE:s berättelse får man ingen som helst uppfattning om hur många hästar det handlar om. Han säger också helt olika saker vid olika tillfällen. Så om man ska lyssna på honom så kan det röra sig om två hästar eller hundratals.

Hade vittnena sagt att Åke själv skött om det hela hade det funnits någon logik men att blanda in halva Skaraslätten i projektet verkar inte troligt. OM nu inte Skaraslätten blandat in sig själva förstås, vilket kan vara en förklaring.

Henrik sa...

Roger,

Hur kan du veta så mycket om hur hästar reagerar på elfösning och senare i lopp? Är det inte så att man inte kan dra några större slutsatser på hur dessa hästar reagerar i lopp? Eller var finns faktan? Möjligt att en häst skulle slå bakut men det är det väl ingen som vet? Klarar en häst slå bakut när den springer i 1.10?

Anonym sa...

läste igenom line´s polisförhör det är intressant och ger en bild av hur det gått till.